Klastry energii

Klaster energii można opisać jako porozumienie działających lokalnie podmiotów zajmujących się wytwarzaniem, konsumpcją, magazynowaniem i sprzedażą: energii elektrycznej, ciepła, chłodu, energii elektrycznej w transporcie oraz paliw.

Profi Systems Technology
bulletpoint

Zadaniem klastra energii jest zapewnienie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego, poprawa lokalnego środowiska naturalnego oraz zwiększenie konkurencyjności i efektywności ekonomicznej lokalnej gospodarki.

bulletpoint

Formuła klastra jest na tyle elastyczna, że pozwala uczestnikom budować zindywidualizowany model biznesowy działania klastra oraz optymalnie dobrać formę prawną jego działalności.

bulletpoint

Współpraca w ramach klastrów może przyczynić się także do restrukturyzacji obszarów wiejskich, pobudzenia energetyki prosumenckiej i dalszego jej rozwoju. Dzięki rozwojowi tych inicjatyw możliwe będzie osiągnięcie wzrostu innowacyjności i budowy kapitału społecznego.

bulletpoint

Członkowie klastra nie muszą rezygnować z dotychczas prowadzonej działalności, lecz poprzez współpracę – wszędzie tam, gdzie przynosi to im i pozostałym uczestnikom klastra korzyści, generują wartość dodaną dla lokalnej społeczności.

Korzyści uczestników klastra

  • Uzyskanie niższego kosztu energii
  • Pozyskanie dofinansowania dla planowanych inwestycji
  • Udział w aukcjach energii dedykowanych dla klastrów
  • Rozwiązanie lokalnych problemów *

* Problemy z niską emisją; rozwojem nowych źródeł energii (energetyka rozproszona); wzrostem świadomości mieszkańców w zakresie postaw ekologicznych; utrzymaniem statusu gmin uzdrowiskowych czy tworzeniem wizerunku zielonej gminy; tworzenie nowych miejsc pracy; rozwojem obszarów słabo rozwiniętych.

Profi Systems Technology

Celem Profi Systems Technology jest stworzenie jak największej liczby lokalnych klastrów energii oraz ich wspieranie pod kątem technologii, innowacji i funduszy. Dzięki prężnym działaniom lokalnych klastrów energii jesteśmy w stanie w dużym stopniu rozwiązać problemy energetyczno-ekonomiczno-społeczne.